Regulamin

 

I. SERWIS.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa:
  1. zasady i warunki korzystania z serwisu przez Użytkowników,
  2. prawa i obowiązki Prodefinity,
  3. prawa i obowiązki Użytkowników serwisu,
  4. zasady ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu,
 2. Prodefinity nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zarejestrowaniem się do serwisu, a Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z jego treścią i może podejmować dalsze czynności związane z korzystaniem z serwisu po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego warunków.
 3. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

§ 2

DEFINICJE

 1. PRODEFINITY- właściciel Serwisu, działający pod firmą Prodefinity sp. z o.o.
 2. Adres e-mail – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 3. Serwis – prowadzony w języku polskim przez Prodefinity sp. z o.o. serwis internetowy TMS-Online, dostępny w domenie tms-online.pl, służący do organizowania Usług Transportowych oraz innych usług związanych z Usługami Transportowymi.
 4. Rejestracja – procedura zakładania konta.
 5. Zlecenie – informacja umieszczana przez Użytkownika w Serwisie, stanowiąca treść ogłoszenia, będąca wyrazem zainteresowania daną Usługą Transportową oraz propozycją powierzenia realizacji Usługi Transportowej.
 6. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Serwisie.
 7. Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie na rzecz każdego Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego zalogowania się w Serwisie, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych w związku z korzystaniem z Serwisu, chroniony unikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem.
 8. Przewoźnik – Użytkownik oferujący w ramach Serwisu wykonanie Usługi Transportowej.
 9. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – wykonywanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 10. Zleceniodawca – Użytkownik, który chce zlecić w ramach Serwisu wykonywanie usługi serwisowej przez Przewoźnika.
 11. Usługa Transportowa – usługa oferowana przez Przewoźnika na rzecz Zleceniodawcy polegająca na odbiorze, załadunku, przewiezieniu i dostarczeniu Przesyłki/Towaru do miejsca przeznaczenia oraz wszelkich czynnościach z tym związanych.
 12. Ogłoszenie – ogłoszenie umieszczone przez Przewoźnika w Serwisie dotyczące gotowości do świadczenia Usługi Transportowej jak również ewentualnych usług związanych z tym transportem.
 13. Umowa – umowa na wykonanie usługi transportowej zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Przewoźnikiem. Z tytułu prawidłowego wykonania Usługi Transportowej Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty ceny usługi na rzecz Przewoźnika. Po zawarciu Umowy dalszy tok postępowania obu Stron Umowy wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 14. Prowizja– opłata, do której poniesienia zobowiązany jest Przewoźnik w momencie zawarcia Umowy ze Zleceniodawcą obliczona zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach internetowych Serwisu
 15. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu wraz ze wszystkim załącznikami.
 16. Przesyłka – przedmiot, obiekt, towar, który może być przedmiotem Ogłoszenia i który w następstwie może być przedmiotem Usługi Transportowej zgodnie z Regulaminem.

 

§ 3

WARUNKI KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 2. Prodefinity zastrzega sobie prawo do zmian zamieszczanych na stronach Serwisu treści, publikacji i materiałów.
 3. Prodefinity nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i brak dostępu do Serwisu, spowodowane czynnikami niezależnymi od Administratora.
 4. Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin za pomocą Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści.

 

§ 4

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest Prodefinity Sp. z o.o..
 2. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.
 3. Korzystanie z usług za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w związku z Rejestracją, umieszczeniem na stronach Serwisu Ogłoszenia lub Zlecenia, wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. Brak danych osobowych może uniemożliwić zrealizowanie Usługi Transportowej.
 4. Przesyłając dane osobowe, w celu korzystania z usług za pomocą Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych.
 5. Administrator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. nazwisko i imiona Użytkownika,
  2. pełnej oraz skróconej nazwy podmiotu rejestrowego,
  3. numer NIP/PESEL,
  4. adres zamieszkania i/lub pobytu i/lub siedziby,
  5. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania i/lub pobytu i/lub siedziby,
  6. adres e-mail,
  7. numer telefonu,
  8. numer dowodu osobistego.
 6. Podanie Danych Osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
 7. Wszelkie przekazane Dane Osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celach na jaki Użytkownik wyraził zgodę oraz w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Przewoźnikiem, oraz pomiędzy Prodefinity a Użytkownikiem.
 8. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych Danych Osobowych oraz realizację uprawnień Użytkownika, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych Danych Osobowych, ich poprawiania lub całkowitego usunięcia swoich Danych Osobowych – w tym celu należy przesłać e-maila z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia Danych Osobowych na adres e-mail biuro@prodefinity.pl.
 10. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Przewoźników i/lub Prodefinity.
 11. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane osobom trzecim wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, a także za zgodą Użytkownika, w szczególności:
  1. w przypadku wyboru sposobu płatności on-line dane Użytkownika są przetwarzane przez administratora systemu płatności w celu przeprowadzenia transakcji;
  2. celem doręczenia przesyłek Dane Osobowe są udostępniane firmom kurierskim, InPost oraz Poczcie Polskiej;

 

§ 5

REJESTRACJA I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Możliwość korzystania z Serwisu jako Użytkownik następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. prawidłowej Rejestracji Użytkownika,
  2. akceptacji Regulaminu,
  3. akceptacji klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych
 2. Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, obowiązane są wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny w Serwisie poprzez podanie
  1. Imienia i nazwiska,
  2. Adresu zamieszkania,
  3. Adresu e-mail,
  4. Numeru telefony kontaktowego
  5. Nazwy użytkownika, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Serwisie oraz hasła.
 3. Osoby fizyczne korzystające z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są podać dodatkowo:
  1. nazwę i adres siedziby działalności gospodarczej,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej
  3. REGON
 4. W przypadku osób fizycznych, rejestracja, założenie Konta oraz korzystanie z Usług Transportowych dostępne jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, a niepełnoletnich tylko wówczas, gdy posiadają zgodę opiekuna prawnego.
 5. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej w Serwisie, może dokonać osoba, która jest umocowana do reprezentacji podmiotu i dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta obowiązana jest wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podane:
  1. Swojego imienia i nazwiska, stanowiska,
  2. Adresu e-mail,
  3. Telefonu komórkowego,
  4. Pełnej oraz skróconej nazwy podmiotu rejestrowanego,
  5. Adres siedziby podmiotu rejestrowanego,
  6. Numer NIP podmiotu rejestrowanego, KRS oraz numer REGON.
 6. Podczas Rejestracji osoba umocowana do reprezentacji podmiotu musi podać nazwę użytkownika, pod którą podmiot ten zamierza występować w Serwisie oraz hasło.
 7. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich,
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 8. Akceptacja Regulaminu oraz klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
  1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu,
  3. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  4. Dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym w ramach Serwisu,
  5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości systemowych oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną faktur VAT bez podpisu wystawcy,
  7. Jestem osobą pełnoletnią.
 9. W przypadku Użytkowników rejestrujących się jako Przewoźnik oświadczenie wskazane w punkcie 7 obejmuje ponadto wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości dotyczących nowych Ogłoszeń zamieszczanych w serwisie.
 10. Po wykonaniu czynności wskazanych w pkt 1-3, 5 i 8 niniejszego paragrafu, na podany w formularzu adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji.
 11. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji Użytkownik może korzystać ze swojego Konta, a tym samym z usług oferowanych przez Serwis.
 12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Prodefinity a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą Rejestracji, na czas nieokreślony.
 13. W trakcie korzystania z usług Serwisu zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, niezbędnych do rejestracji, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
 14. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 15. Konsument, który zawarł Umowę zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, może ciągu 10 dni od dnia jej zawarcia od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny Prodefinity lub poczty elektronicznej biuro@prodefinity.pl. Przy czym za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 6

OPŁATY

 1. Usługi świadczone przez Prodefinity w ramach niniejszego Serwisu są odpłatne.
 2. Do ponoszenia opłat oraz Prowizji obowiązany jest Przewoźnik.
 3. Wszelkie zasady dotyczące opłat oraz Prowizji opisane są w Cenniku zamieszczonym na stronach internetowych Serwisu.
 4. Faktury VAT wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zamieszczonych na jego Koncie.
 5. Opłaty oraz prowizje za usługi świadczone przez Prodefinity w ramach niniejszego Serwisu uiszczane są przez Użytkownika na wskazany każdorazowo w Fakturze VAT rachunek bankowy Prodefinity.
 6. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278
 7. Dostępne są szybkie sposoby płatności oferowane przez firmą PayLane sp. z o.o.

 

§ 7

ROLA

 1. Prodefinity na zasadach określonych w Regulaminie umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem niniejszego Serwisu, zawieranie Umów, których przedmiotem jest wykonanie Usług Transportowych. W tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia.
 2. Prodefinity nie jest firmą transportową, przewozową ani kurierską. Rolą Prodefinity jest jedynie umożliwienie za pomocą niniejszego Serwisu komunikacji między Użytkownikami, a w szczególności:
  1. ułatwienie Zleceniodawcy znalezienia Przewoźnika;
  2. ułatwienie Przewoźnikowi znalezienia Zleceniodawców;
  3. umożliwienie uzgodnienia ceny oraz warunków danej Usługi Transportowej.
 3. Dodatkowo Prodefinity umożliwia Przewoźnikom na ich indywidualnym Koncie:
  1. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników wykonujących Usługi Transportowe,
  2. obliczanie ponoszonych kosztów Usług Transportowych,
  3. zarządzanie relacjami z Zleceniodawcami poprzez budowanie historii dotychczasowych kontaktów,
  4. obliczanie diet kierowców,
  5. wystawianie Faktur VAT dla Zleceniodawców,
  6. zestawienie płatności Zleceniodawców wraz ze wskazaniem istnienia zaległości w regulowaniu należności i automatycznym wysyłaniem do Zleceniodawców komunikatów o istniejących zaległościach,
  7. dostęp do zindywidualizowanych szablonów dokumentów tj. Faktury, listy przewozowe,
  8. interaktywną mapę w trakcie świadczonych Usług Transportowych,
  9. pobieranie danych dotyczących tankowania przez kierowców wykonujących Usługę Transportu,
  10. pobieranie danych dotyczących dokonywanych napraw pojazdów przez kierowców wykonujących Usługę Transporty,
  11. pobieranie danych o wysokości aktualnych kursów walut wg NBP codziennie aktualizowanych.

 

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODEFINITY

 1. Prodefinity nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami.
 2. Prodefinity nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania i/lub zaniechania Użytkowników, w szczególności za jakość, bezpieczeństwo i legalność Usług Transportowych oraz za legalność zawierania między Użytkownikami Umów dotyczących tychże usług.
 3. Prodefinity nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez Użytkowników, a w szczególności:
  1. dotyczących posiadania uprawnień i licencji przez Przewoźników;
  2. ubezpieczenia Przesyłki;
  3. zdolności Przewoźnika do transportu danej Przesyłki;
  4. zdolności Zleceniodawcy do przygotowania Przesyłki do transportu;
  5. zdolności odbiorcy do przyjęcia danej Przesyłki;
  6. informacji podanych przez Przewoźnika na jego Koncie.
 4. Prodefinity nie może zagwarantować, że Zleceniodawca i Przewoźnik pomimo zawarcia Umowy ukończą proces Usługi Transportowej, w szczególności nie gwarantuje jakości wykonania Usługi Transportowej oraz dokonania zapłaty przez Zleceniodawcę za wykonaną Usługę Transportową.
 5. Serwis nie jest programem księgowym i Prodefinity nie ponosi odpowiedzialności za błędnie rozliczone faktury, zobowiązania podatkowe, itp.

 

§ 9

ZABLOKOWANIE/USUNIĘCIE KONTA

 1. Prodefinity może zablokować na czas określony lub nie określony konto Użytkownika w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik dopuszcza się naruszeń niniejszego Regulaminu
  2. Użytkownik nie wywiązuje się ze spłaty należności na rzecz Prodefinity zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach internetowych Serwisu,
  3. Działania Użytkownika zagrażają bezpieczeństwu funkcjonowania niniejszego Serwisu bądź korzystania z Serwisu przez pozostałych Użytkowników,
 2. W trakcie blokady Konta Użytkownik może się logować na Konto, jednakże nie może umieszczać Ogłoszeń i/lub zamieszczać Zlecenia.
 3. W momencie zablokowania Konta przez Prodefinity wszystkie aktualne Ogłoszenia i odpowiedzi na Zlecenia Przewoźnika, zostają automatycznie wycofane, a akceptacja tych Zleceń przez Zleceniodawców jest niemożliwa.
 4. Prodefinity odblokuje Konto po tym jak Użytkownik zaprzestanie dopuszczania się naruszeń Regulaminu, dokona spłaty należności na rzecz Prodefinity lub ustanie inna przyczyna będąca podstawą zablokowania Konta.
 5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Użytkownik może złożyć wniosek o odblokowanie Konta jeszcze przed ustaniem przyczyny uzasadniającej ustawienie blokady, a Prodefinity ma prawo czasowo lub trwale odblokować Konto.
 6. Użytkownik może usunąć Konto poprzez wypełnienie dostępnego na stronach internetowych Serwisu w zakładce „Moje konto” formularza i potwierdzeniu wprowadzonych danych – nazwy użytkownika i hasła.
 7. Konto może zostać usunięte tylko i wyłącznie po wcześniejszym uregulowaniu wszelkich należności na rzecz Prodefinity.
 8. Wraz z usunięciem Konta dochodzi do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Prodefinity a Użytkownikiem.
 9. W przypadku naruszenia zapisów Regulaminu Prodefinity może w każdej chwili usunąć konto Użytkownika, przy czym może to nastąpić wyłącznie z podaniem przyczyny. W takim wypadku Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Prodefinity

 

§ 10

REKLAMACJE

 1. Reklamacja może być złożona pisemnie (listownie), telefonicznie lub pocztą elektroniczną bezpośrednio na adres PRODEFINITY w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika umożliwiające jego identyfikację.
 3. Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Prodefinity zwróci się do Użytkownika o wskazanie w zakreślonym terminie dodatkowych informacji.
 4. Serwis rozpatrzy Reklamację w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia i poinformuje Użytkownika o proponowanych działaniach, mających na celu załatwienie Reklamacji drogą poczty elektronicznej bądź pisemnie, na adres podany przez Użytkownika w Reklamacji.
 5. Użytkownik może przyjąć zaproponowany przez Prodefinity sposób załatwienia Reklamacji, wysyłając w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji Prodefinity, jej akceptację na adres e – mail biuro@prodefinity.com
 6. W wypadku nie przyjęcia przez Użytkownika propozycji Prodefinity co do sposobu załatwienia Reklamacji, postępowanie reklamacyjne uważa się za wyczerpane.
 7. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia/Zlecenia lub Użytkownika, a także złożone po terminie mogą nie być rozpatrzone.

  § 11

  ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Prodefinity i Użytkownik zobowiązują się dołożyć w dobrej wierze starań, aby niezwłocznie rozstrzygnąć spór lub roszczenie wynikłe lub związane z Umową w drodze negocjacji lub poprzez skierowanie sprawy do mediacji.
 2. Jeżeli podjęte negocjacje lub mediacja nie przyniosą pomyślnych rezultatów i o ile strony nie uzgodniły inaczej, wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstałe w związku z Umową, w szczególności dotyczące jej ważności i skuteczności, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Prodefinity.
 3. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsumentem właściwość sądu ustalona zostanie wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Strony mogą osobno uzgodnić umowną właściwość sądu, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa to dopuszczają.

 

II. UMOWY ZAWIERANE MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI.

12

OGŁOSZENIA

 1. Przewoźnik w celu zamieszczenia Ogłoszenia zobowiązany jest do wypełnienia udostępnianego przez Prodefinity formularza na stronach internetowych Serwisu.
 2. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia i wykonania umowy będącej rezultatem zamieszczonego Ogłoszenia
 3. Prodefinity nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami w Serwisie i nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umów mają możliwość ich zawarcia lub wykonania.
 4. Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości Usługi lub Zlecenia.
 5. Treść Ogłoszenia powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 6. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika. Administrator nie ingeruje w treść Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji.
 7. Treść Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Prodefinity.
 8. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających w szczególności na symulowaniu udzielania odpowiedzi na Ogłoszenie lub wystawianiu opinii w związku z Ogłoszeniem celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem, bądź osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu.
 9. Przewoźnik, aż do momentu wyboru jego Ogłoszenia przez Zleceniodawcę może ją w każdej chwili wycofać.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

13

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na strona internetowych Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o prawo przewozowe (Dz. U. z
 3. Prodefinity zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. Postanowienia wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego/zmienionego Regulaminu na stronach Serwisu.
 4. W wypadku zmiany Regulaminu po zawarciu Umowy, do stosunku prawnego nawiązanego w drodze jej zawarcia stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.

 

 

II. UMOWY ZAWIERANE MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI.

§ 12

OGŁOSZENIA

 1. Przewoźnik w celu zamieszczenia Ogłoszenia zobowiązany jest do wypełnienia udostępnianego przez Prodefinity formularza na stronach internetowych Serwisu.
 2. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia i wykonania umowy będącej rezultatem zamieszczonego Ogłoszenia
 3. Prodefinity nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami w Serwisie i nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umów mają możliwość ich zawarcia lub wykonania.
 4. Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości Usługi lub Zlecenia.
 5. Treść Ogłoszenia powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 6. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika. Administrator nie ingeruje w treść Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji.
 7. Treść Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Prodefinity.
 8. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających w szczególności na symulowaniu udzielania odpowiedzi na Ogłoszenie lub wystawianiu opinii w związku z Ogłoszeniem celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem, bądź osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu.
 9. Przewoźnik, aż do momentu wyboru jego Ogłoszenia przez Zleceniodawcę może ją w każdej chwili wycofać.

 

§ 13

ZLECENIE

 1. Zleceniodawca posiadający Konto, w celu zamieszczenia Zlecenia zobowiązany jest do wypełnienia udostępnianego przez Prodefinity formularza na stronach internetowych Serwisu.
 2. Zleceniodawca nie posiadający Konta, w celu zamieszczenia Zlecenia zobowiązany jest do wypełnienia udostępnianego przez Prodefinity formularza na stronach internetowych Serwisu, a także dodatkowo powinien:
  1. podać swoje dane osobowe,
  2. zaakceptować Regulamin,
  3. potwierdzić chęć publikacji Zlecenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Prodefinity na adres e-mail podany przez Użytkownika publikującego Zlecenie
  4. dokonać płatności za wybrane płatne opcje publikacji, wg cennika zamieszczonego na stronach internetowych Serwisu.
 3. Zleceniodawca ma możliwość zmiany treści (edycja) Zlecenia.
 4. Przewoźnicy zainteresowani Zleceniami składają propozycje wykonania Usługi Transportowej poprzez skorzystanie z dostępnych na stronach internetowych Serwisu narzędzi.
 5. Publikacja Zlecenia kończy się w następujących sytuacjach:
  1. z chwilą wyboru Przewoźnika przez Zleceniodawcę,
  2. po upływie terminu publikacji Zlecenia ustalonego przez Zleceniodawcę;
  3. w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Zlecenia przez Zleceniodawcę.
 6. W przypadku, gdy publikacja Zlecenia zakończy się wyborem Przewoźnika przedstawiającego ofertę, a wybrany Przewoźnik zaakceptuje wybór, na skutek przyjęcia oferty pomiędzy Przewoźnikiem a Zleceniodawcą dochodzi do zawarcia Umowy o treści ustalonej przez Strony. W takim wypadku Zleceniodawca i wybrany Przewoźnik powinni przystąpić do czynności związanych z realizacją Umowy.
 7. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, strony powinny niezwłocznie przystąpić do wykonania tych czynności.
 8. Strony umowy powinny nawiązać kontakt nie później niż w terminie 3 dni od momentu akceptacji wyboru Przewoźnika.

 

§ 14

ZAWARCIE UMOWY

 1. Jeżeli Zleceniodawca dokonał wyboru Przewoźnika, dochodzi do zawarcia Umowy na wykonanie Usługi Transportowej.
 2. Potwierdzenia o wyborze Przewoźnika wysyłane są do Zleceniodawcy oraz Przewoźnika za pośrednictwem wiadomości e-mail i mają wyłącznie informacyjny charakter.
 3. Zleceniodawca, który wybrał danego Przewoźnika zobowiązany jest do ukończenia transakcji. W momencie akceptacji warunków zaproponowanych przez Przewoźnika, Zleceniodawca akceptuje fakt, iż wszelkie uzgodnienia wynikające z treści zaproponowanych warunków są dla niego wiążące.
 4. Zawarta Umowa co do zasady nie może być odwołana, z wyjątkiem sytuacji gdy transakcja jest zabroniona przez prawo lub Regulamin, a także gdy z winy Przewoźnika Usługa Transportowa nie może zostać prawidłowo wykonana, w szczególności gdy Przewoźnik oferuje inne warunki transportu niż wcześniej uzgodnione i/lub zaoferowane. Zleceniodawca może wycofać się z Umowy z Przewoźnikiem również w przypadku gdy nastąpiły nieprzewidziane okoliczności, w wyniku których Zleceniodawca nie ma już zapotrzebowania na wykonanie transportu.
 5. Przewoźnik ma prawo do obejrzenia Przesyłki przed wykonaniem transportu, odmówienia transportu jeżeli transport Przesyłki jest zabroniony przez prawo lub treść niniejszego Regulaminu, jeżeli rzeczywiste parametry Przesyłki odbiegają istotnie od podanych w treści Ogłoszenia/Zlecenia, i/lub jeżeli Zleceniodawca pominął istotne informacje wpływające na wymagane warunki transportu. Zaleca się, aby Zleceniodawca nie zapakowywał całkowicie Przesyłki przed inspekcją Przewoźnika.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 15

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o prawo przewozowe (Dz. U. z
 2. Prodefinity zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. Postanowienia wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego/zmienionego Regulaminu na stronach Serwisu.
 3. W wypadku zmiany Regulaminu po zawarciu Umowy, do stosunku prawnego nawiązanego w drodze jej zawarcia stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.